Trường Đại học Y Khoa Vinh

Tên trường: Đại học Y khoa Vinh

Tên tiếng Anh: Vinh Medical University (VMU)

Loại trường: Công lập

Mã trường: YKV

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Liên kết quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 161 Nguyễn Phong Sắc – TP Vinh – Nghệ An

Website: http://vmu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/YKHOAVINH.VinhMedicalUniversity/

Thời gian và hồ sơ xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT. (Xem chi tiết tại đây)

Chức năng, nhiệm vụ của trường ĐHYK Vinh được quy định như các trường Đại học công lập khác và theo quy chế tổ chức, hoạt động của trường. Cụ thể:

+ Đào tạo cán bộ có trình độ Đại học, sau đại học và thấp hơn trong lĩnh vực Y tế (bác sỹ, cử nhân điều dưỡng, kỹ thuật viên,…); có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khỏe, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

+ Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; xác nhận hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật.

+ Tuyển dụng, quản lý giảng viên cán bộ, nhân viên, xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng đồng bộ về cơ cấu và chuẩn hóa về trình độ đào tạo.

+ Tuyển sinh và quản lý người học. Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục.

+ Quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học.

+ Huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực; quản lý và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu xã hội.

+ Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.