Trường Đại học Tài chính Marketing

Tên trường: Đại học Tài chính – Marketing

Tên tiếng Anh: University of Finance – Marketing (UFM)

Mã trường: DMS

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau Đại học – Liên thông – Liên kết quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp.HCM

Website: https://www.ufm.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/ufm.edu.vn/

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Trọng giá trị tri thức và thượng tôn đạo đức nghề nghiệp

Theo cổng tuyển sinh Đại học Tài Chính Marketing.Xây dựng môi trường giáo dục, khoa học – công nghệ sáng tạo, biết phát huy giá trị tri thức phục vụ đào tạo những con người vừa có năng lực chuyên môn cao, vừa là công dân có trách nhiệm.

Khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng sự say mê Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học
Trường Đại học Tài chính – Marketing là một môi trường khuyến khích sáng tạo và đổi mới; là nơi nuôi dưỡng niềm say mê của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Đó là nền tảng đổi mới và tạo ra những đột phá để khẳng định thương hiệu của Trường.

Tôn trọng sự khác biệt và coi trọng hợp tác Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại họcSự cộng hưởng của sức mạnh hợp tác với sự khác biệt giúp Trường Đại học Tài chính – Marketing gắn kết mọi thành viên theo mục tiêu chung, tạo nên hợp lực mạnh mẽ nhất. Trường đề cao và tôn trọng tính tự chủ học thuật.

Coi trọng chất lượng và hiệu quả Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Chất lượng – hiệu quả vừa là con đường, vừa là mục tiêu phấn đấu để Trường Đại học Tài chính – Marketing đạt đến tầm quốc gia và khu vực. Chất lượng và hiệu quả được thể hiện trong mọi mặt hoạt động của Trường, trong mọi đơn vị của Trường.

Tổng hợp Tuyển sinh đại học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.