Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở TP.HCM)

Tên trường: Đại học Ngoại thương (Cơ sở TP.HCM)

Tên tiếng Anh: Foreign Trade University (FTU)

Mã trường: NTS

Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Liên kết quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Số 15 đường D5, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

SĐT: (028).351.27.254 –  Email: qldt.cs2@ftu.edu.vn

Website: http://cs2.ftu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/ftutimesofficial/

Chức năng, nhiệm vụ của Cơ sở II được quy định trong Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương (ban hành kèm theo Quyết định số 2186/QĐ-ĐHNT ngày 14/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương)
Chức năng Cơ sở II được thành lập theo Quyết định số 1485/GD&ĐT ngày 16/7/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là một đơn vị trực thuộc trường Đại học Ngoại thương, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác: tổ chức nhân sự, đào tạo, quản lý người học, quản lý tài chính, tài sản, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, khảo thí, đảm bảo chất lượng, thông tin, thư viện, truyền thông và quan hệ đối ngoại tại Cơ sở II. Cơ sở II có con dấu và tài khoản riêng.
Nhiệm vụ a. Triển khai công tác tổ chức nhân sự, bảo vệ chính trị nội bộ, hành chính, kế hoạch, tài chính, đào tạo bậc đại học, sau đại học, đào tạo quốc tế, công tác chính trị và sinh viên, công tác thi đua khen thưởng, khảo thí, đảm bảo chất lượng, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, quản trị – thiết bị, truyền thông, quan hệ đối ngoại, thông tin, thư viện, phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, dân quân tự vệ, y tế và vệ sinh học đường, phòng chống dịch bệnh, tiếp công dân, công tác cựu giáo chức, cựu người học; công tác dân chủ ở cơ sở và các công tác khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
 1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về các mảng công tác; báo cáo Hiệu trưởng kế hoạch công tác theo năm học.
 2. Ban hành hướng dẫn triển khai công tác tại Cơ sở II phù hợp với các quy định của Nhà nước và Nhà trường.
 3. Lập, thẩm định dự toán ngân sách hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt; bổ sung, điều chỉnh ngân sách hàng quý; quản lý việc thu chi ngân sách, tiền lương và các nguồn kinh phí khác, thu chi ngân sách theo hợp đồng, các khoản thu chi ngoài ngân sách như các quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ nghiên cứu khoa học và các quỹ khác.
 4. Đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ với doanh nghiệp và địa phương các tỉnh phía Nam.
 5. Phối hợp công tác với các Viện, Khoa, Phòng tại Trụ sở chính Hà Nội để đảm bảo và nâng cao chất lượng công tác.
 6. Triển khai việc quảng bá hình ảnh, uy tín của Trường Đại học Ngoại thương tại các tỉnh phía Nam theo chương trình, kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt.
 7. Giữ quan hệ công tác với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng tại TP.HCM theo phân công; tham gia Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học tại TP.HCM.
 8. Tổ chức thực hiện công tác Đảng, đoàn thể theo đúng quy định.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
 10. Cơ chế và nguyên tắc hoạt động
 11. Tổ chức và hoạt động của Cơ sở II được thực hiện theo Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, các quy định pháp luật có liên quan khác, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngoại thương và Quy chế này.
Hệ thống quản lý của Cơ sở II theo mô hình ba cấp: Cơ sở II – Ban/Bộ môn –Tổ môn học, các Trung tâm; làm việc theo chế độ thủ trưởng và theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có phân cấp quản lý.
 1. Cơ sở II hoạt động theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, viên chức làm chủ, Công đoàn và các đoàn thể quần chúng tham gia quản lý; tôn trọng vai trò, nguyên tắc hoạt động của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức khác trên cơ sở quy định của Nhà nước và Điều lệ của các tổ chức này.
 2. Cơ sở II được phân cấp, tự chủ trong công tác theo Quy chế này và theo quyết định của Hiệu trưởng. Phạm vi phân cấp, tự chủ có thể được mở rộng hoặc thu hẹp theo năng lực công tác của Cơ sở II và định hướng phát triển của Nhà trường. Đối với danh mục công tác phân cấp cho Giám đốc Cơ sở II, Phó Giám đốc Cơ sở II được phép ký thay Giám đốc đối với các công tác thuộc lĩnh vực công tác được phân công, Trưởng/Phụ trách Ban ký tên, đóng dấu với tư cách thừa lệnh Giám đốc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban; Phó Trưởng ban ký tên và đóng dấu với tư cách thừa lệnh Giám đốc, ký thay Trưởng ban vào các loại văn bản theo quyết định của Giám đốc trên cơ sở đề xuất của các đơn vị chức năng và thành viên Ban Giám đốc phụ trách đơn vị.
 3. Văn bản do Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng ban, Phó Trưởng ban ký theo chức năng, nhiệm vụ được đóng dấu của Cơ sở II. Các tờ trình xin ý kiến phê duyệt gửi Ban Giám hiệu, các Phòng, Khoa tại Trụ sở chính Hà Nội do Giám đốc, Phó Giám đốc ký theo lĩnh vực công tác phụ trách và được đóng dấu Cơ sở II.
 4. Giám đốc do Hiệu trưởng bổ nhiệm, là người đại diện theo pháp luật của Cơ sở II, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước pháp luật về các hoạt động quản lý, điều hành Cơ sở II. Hiệu trưởng là chủ tài khoản số 1 của Cơ sở II. Giám đốc Cơ sở II là chủ tài khoản số 2 của Cơ sở II.
 5. Đối với các công tác được phân công, phân cấp, ủy quyền, Giám đốc Cơ sở II có thẩm quyền ký quyết định thành lập các hội đồng, ban, tổ công tác chức năng để đáp ứng yêu cầu công tác. Đối với công tác thuộc thẩm quyền của Ban Giám đốc, Ban Giám đốc phân công, phân cấp, ủy quyền cho viên chức. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc quy định tại Quy chế này, Giám đốc Cơ sở II quy định, điều chỉnh nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị để các đơn vị có thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính được giao.
 6. Đối với các nội dung được phân cấp có liên quan đến kinh phí thì thực hiện theo các định mức hoặc giới hạn quy định trong quy chế này trừ khi Nhà trường ban hành các quy định mới, Hiệu trưởng phê duyệt các mức kinh phí khác thì thực hiện theo các quy định, phê duyệt cập nhật đó.
 7. Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.