Trường Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở Sơn Tây)

Tên trường: Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở Sơn Tây)

Tên tiếng Anh: University of Labour and Social Affairs (ULSA)

Mã trường: DLT

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Tại chức

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Email: info@ulsasontay.edu.vn

Website: http://www.ulsasontay.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/DaiHocLaoDongXaHoiCoSoSonTay/

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Cơ sở Sơn Tây, Trường Đại học Lao động- Xã hội Tiền thân là Trường Dạy nghề cho Thương binh Việt Nam – Ba Lan (gọi tắt là: Trường Dạy nghề Thương binh Việt – Ba) được thành lập theo Quyết định số 147/1984 – TBXH –QĐ của Bộ trưởng Bộ Thương binh – Xã hội có nhiệm vụ đào tạo nghề cho thương binh và người tàn tật.

Năm 1993, trường được đổi tên thành Trường Dạy nghề cho Thương binh và người tàn tật TWI (gọi tắt là:Trường Dạy nghề Người tàn tật TWI) thuộc Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội. Trường có nhiệm vụ dạy nghề cho thương binh, người tàn tật và các đối tượng chính sách xã hội.

Tháng 11/1998, trường được chuyển về Tổng Cục Dạy nghề trực tiếp quản lý theo Quyết định số 1421/QĐ – BLĐTBXH ngày 24/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội.

Tháng 8/2001, trường được đổi tên thành Trường Kỹ nghệ I với nhiệm vụ đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của thời kỳ Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa của đất nước theo Quyết định số 816/2001/QĐ – BLĐTBXH ngày 14/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội.

Tháng 9/2006 trường sáp nhập vào Trường Đại học Lao động – Xã hội và trở thành Cơ sở Sơn Tây thuộc Đại học Lao động – Xã hội theo Quyết định số 1269/QĐ – LĐTBXH ngày 13/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội.

CHỨC NĂNG CỦA CƠ SỞ SƠN TÂY

Cơ sở Sơn Tây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trường Đại học Lao động- Xã hội, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường về giảng dạy các học phần của chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh và chương trình môn Giáo dục thể chất thuộc chương trình đào tạo đại học của Trường.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.