Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng

Tên trường: Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng

Tên tiếng Anh: University of Economics – The University of Danang (DUE)

Mã trường: DDQ

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – Liên kết quốc tế – Liên thông

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 71, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Website: https://due.udn.vn/

Facebook: www.facebook.com/FaceDue

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

12 khoa chuyên môn bao gồm: Khoa Thương mại, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Kế toán, Khoa Kinh tế, Khoa Ngân hàng, Khoa Thống kê – Tin học, Khoa Kinh tế chính trị, Khoa Lý luận chính trị,  Khoa Du lịch, Khoa Luật, Khoa Tài chính và Khoa Marketing;
– 08 phòng chức năng bao gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Thanh tra – Pháp chế, Phòng Cơ sở vật chất, Phòng Kế hoạch – Tài chính;
– 08 trung tâm bao gồm: Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng, Trung tâm CNTT & Truyền thông, Trung tâm Đào tạo quốc tế, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp, Trung tâm Nghiên cứu & Tư vấn Du lịch, Trung tâm Thúc đẩy Động lực cá nhân, Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quản trị và Tư vấn doanh nghiệp, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Logistics;

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC Chúng tôi tin tưởng rằng giáo dục đại học đóng vai trò then chốt trong “kiến tạo xã hội tương lai”. Chúng tôi theo đuổi tư tưởng giáo dục khai phóng, với tính nhân bản, tinh thần khoa học và sự chủ động học tập suốt đời của mỗi cá nhân, vì mục tiêu xây dựng một xã hội thịnh vượng và tiến bộ.
Ba trụ cột trong quan điểm giáo dục của chúng tôi là :”Khai phóng – Tự thân – Hữu ích”
Giáo dục khai phóng: Chúng tôi tin tưởng rằng, sứ mệnh của giáo dục là khám phá và thúc đẩy các tiềm năng to lớn của con người trong tiến trình xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Giáo dục đại học đóng vai trò tổ chức, tạo lập điều kiện và thúc đẩy mỗi cá nhân tự khai mở các năng lực riêng biệt trong việc theo đuổi các giá trị sống tốt đẹp của chính mình, thúc đẩy tiến bộ xã hội.
Sự tự thân: Chúng tôi quan niệm rằng, hoạt động cốt lõi trong giáo dục đại học là sự tự rèn luyện của mỗi cá nhân. Phương châm giáo dục của chúng tôi là thúc đẩy mọi người không ngừng tự đào tạo, tự hoàn thiện và tự khẳng định mình.
Tính hữu ích: Chúng tôi xác định rằng, sự tích lũy tri thức và sáng tạo từ giáo dục đại học phải có giá trị thực tiễn và phục vụ cho tiến bộ xã hội. Chúng tôi đề cao tính hữu dụng và đạo đức trong nghiên cứu, đào tạo và hợp tác phát triển của mình.

Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.