Tag Archives: Thạc sĩ

Khung Chương trình Đào tạo trình Độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Xây dựng chương trình khung đào tạo thạc sĩ.Tọa đàm lấy ý kiến về chương trình khung đào tạo trình độ thạc sĩ (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Ngành đào tạo là tập hợp những kiến thức, […]