Tag Archives: Scientific Socialism

Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chủ nghĩa xã hội khoa học về mặt lý luận là một trong ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mac – Lenin, nhằm nghiên cứu sự vận động của xã hội, thủ tiêu chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã hội chủ nghĩa, xã hội cộng sản chủ nghĩa. Ngành Chủ nghĩa xã hội […]