Tag Archives: Kỹ năng chăm sóc khách hàng

Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm mã ngành 7320402

Kinh doanh xuất bản phẩm là hoạt động có liên quan đến việc phân tích, nghiên cứu, tổ chức và quản lý kinh doanh về xuất bản phẩm. Đó là những tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục, khoa học và công nghệ, văn học, du lịch… […]