Tag Archives: #Hỗ trợ ngành Khai thác vận tải

Nhóm ngành KHAI THÁC VẬN TẢI

Ngành Khai thác vận tải là gì? Ra trường làm công việc gì?. Ngành khai thác vận tải là quá trình lên kế hoạch, áp dụng và kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hóa hay thông tin liên quan tới nguyên nhiên liệu vật tư (đầu vào) và sản phẩm cuối cùng (đầu […]