Tag Archives: Ho Chi Minh City University of Culture (HCMUC)

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

Tên trường: Đại học văn hóa thành phố Hồ Chí Minh Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Culture (HCMUC) Mã trường: VHS Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Liên kết quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, […]