Tag Archives: Hanoi University of Natural Resources and Environment (HUNRE)

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tên trường: Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi University of Natural Resources and Environment (HUNRE) Mã trường: DMT Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Cao đẳng – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Liên kết quốc tế Khung Đào […]

DMT Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tên trường: Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi University of Natural Resources and Environment (HUNRE) Mã trường: DMT Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Cao đẳng – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Liên kết quốc tế Khung Đào […]