Tag Archives: Academy of Cryptography techniques (ACTVN)

Học viện Kỹ thuật Mật mã (cơ sở TP.HCM)

Tên trường: Học viện Kỹ thuật Mật mã (cơ sở phía Nam) Tên tiếng Anh: Academy of Cryptography techniques (ACTVN) Mã trường: KMA Loại trường: Quân sự Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học Cục Đào tạo,Bộ Quốc Phòng Các trường Đại […]

Học viện Kỹ thuật Mật Mã (cơ sở phía Nam)

Tên trường: Học viện Kỹ thuật Mật mã (cơ sở phía Nam) Tên tiếng Anh: Academy of Cryptography techniques (ACTVN) Mã trường: KMA Loại trường: Quân sự Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên kết Quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp […]