Khung Các ngành đào tạo trình độ Cao Đẳng, trung Cấp, Sơ Cấp

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Quyết định ban hành bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ trình độ đại học và cao đẳng,Theo kết quả thẩm định tại Văn bản số 141/CV-ĐHSPKT-ĐT và số 142/CV-ĐHSPKT-ĐT ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ đại học và cao đẳng;

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp. (Tư vấn chọn Mã ngành học, Mã nghề học, trường học : 0961 654 423 )

Phu luc 4_ND so 143_2019_ND-CP.doc

Phu luc 6_ND so 143_2019_ND-CP.doc

Điều kiện liên thông Cao đẳng lên Đại học như thế nào?

Quy định Điều lệ trường cao đẳng:TT46BLÐTBXH

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.: Chế độ làm việc

Mã cấp I – Trình độ đào tạo: 01 chữ số

– Mã cấp II – Lĩnh vực đào tạo: 03 chữ số (gồm 2 số tiếp theo và số mã sinh ra nó)

– Mã cấp III – Nhóm ngành, nghề: 05 chữ số (gồm 2 số tiếp theo và số mã sinh ra nó)

– Mã cấp IV – Tên ngành, nghề: 07 chữ số (gồm 2 số tiếp theo và số mã sinh ra nó)

Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp: Chuẩn chuyên môn nghiệp vụ

Chương trình chi tiết 6 môn học chung trong đào tạo TC, CĐ GDNN

Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp: Tuyển dụng

Bộ LĐTBXH đã ban hành các Thông tư về chương trình chi tiết 6 môn học chung: Chính trị, Pháp luật, Tin học, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh áp dung thống nhất trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.Xin mời tải tại đây.

Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng: Danh mục ngành nghề đào tạo

TT Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp,trình độ cao đẳng: Thong-tu-06-2019-TT-BLDTBXH

TT Quy định việc tổ chức chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nhiệp: TT09BLĐTBXH

TT Quy địnhQuy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng: TT10BLDTBXH.Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng (theo Luật giáo dục nghề nghiệp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.