Khoa giáo dục mầm non

Khung Chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non

Khung Chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non:Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2005; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ kết quả thẩm định ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sư phạm;

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC:Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm, trình độ đại học
Tên chương trình : Giáo dục mầm non
Trình độ đào tạo : Cao đẳng
Ngành đào tạo : Giáo dục mầm non
Hình thức đào tạo : Chính qui
(Ban hành kèm theo quyết định số /QĐ-CĐSPTƯ ngày /12/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương)
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:Chương trình giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non nhằm đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng được yêu cầu đổi mới của giáo dục mầm non trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các giáo viên mầm non được đào tạo phải có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe để đảm bảo thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non, có khả năng đáp ứng được sự phát triển của giáo dục mầm non, có kỹ năng tự bồi dưỡng.
1.2. Mục tiêu cụ thể
a) Về phẩm chất:
- Phẩm chất chính trị:
+ Yêu nước, trung thành với Tổ quốc. Là công dân tốt trong cộng đồng. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Biết vận dụng sáng tạo đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Phẩm chất nghề nghiệp:
+ Yêu nghề, say mê, tận tụy với công việc. Yêu trẻ, tôn trọng và có tinh thần trách nhiệm cao với trẻ;
+ Có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, nêu gương tốt cho trẻ;
+ Có văn hóa giao tiếp. Đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong chuyên môn. Quan hệ tốt với cha mẹ trẻ và cộng đồng, có ý thức vận động cộng đồng và cha mẹ trẻ tham gia xây dựng nhà trường, giáo dục trẻ, thực hiện xã hội hóa giáo dục;
+ Có khả năng tiếp tục học lên các chương trình đào tạo cao hơn hoặc có thể tuyển chọn, bồi dưỡng vào các vị trí quản lý;
+ Có ý thức rèn luyện để hoàn thiện bản thân, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thích ứng nhanh trước những biến đổi của xã hội và của ngành giáo dục mầm non.
b) Về kiến thức:Giáo viên mầm non trình độ cao đẳng cần có các kiến thức sau:
- Kiến thức giáo dục đại cương để vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn giáo dục mầm non;
- Hệ thống kiến thức khoa học giáo dục mầm non ở trình độ cao đẳng để thực hiện tốt công tác chuyên môn;
- Hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mầm non, phương pháp tổ chức, đánh giá các hoạt động giáo dục và sự phát triển của trẻ mầm non;
- Kiến thức khoa học về giáo dục trẻ mầm non với các đối tượng khác nhau bao gồm cả trẻ dân tộc thiểu số, trẻ có nhu cầu đặc biệt ở tất cả các nhóm tuổi, các loại hình trường, lớp mầm non.
c) Về kỹ năng:Giáo viên mầm non trình độ cao đẳng cần có các kỹ năng cơ bản sau:
- Giao tiếp với trẻ, tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển và học tập của trẻ;
- Quan sát, tìm hiểu và đánh giá mức độ phát triển của trẻ.
- Lập kế hoạch giáo dục trẻ phù hợp với yêu cầu của từng độ tuổi, từng cá nhân và điều kiện thực tế;
- Tổ chức, thực hiện kế hoạch giáo dục một cách khoa học (thiết kế các hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục, lựa chọn và sử dụng hợp lý các học liệu, phương pháp giáo dục – dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của trẻ);
- Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh kế hoạch giáo dục;
- Quản lý nhóm, lớp;
- Hợp tác và giao tiếp với đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng trong hoạt động giáo dục;
- Tuyên truyền khoa học giáo dục, vận động xã hội hóa giáo dục mầm non;
- Theo dõi, xử lí kịp thời các thông tin về ngành học;
- Phân tích và đánh giá hiệu quả công việc của đồng nghiệp và bản thân.
d) Về thái độ:
- Tin tưởng vào năng lực chuyên môn của bản thân;
- Có thái độ tốt với trẻ và nghề giáo viên mầm non;
- Có ý thức vận dụng sáng tạo kiến thức và kỹ năng được đào tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là giáo dục phát triển nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kỹ năng xã hội, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.
2. Thời gian đào tạo:3 năm chia thành 6 học kỳ
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 179 đơn vị học trình (Chưa kể 3 đvht Giáo dục thể chất và 135 tiết Giáo dục quốc phòng). Trong đó 154 đvht chung cho tất cả sinh viên ngành Giáo dục mầm non và 25 đvht cho sinh viên các lớp chuyên ngành.
4. Đối tượng tuyển sinh:Học sinh đã tốt nghiệp THPT, THBT
5. Qui trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
5.1. Qui trình đào tạo:
Đào tạo theo niên chế, một năm 2 học kỳ và theo Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính qui ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/ QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5.2. Điều kiện tốt nghiệp:
Theo điều 17 – Qui chế đào tạo đại học, cao đẳng chính qui ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Thang điểm:10
Cách tính điểm kiểm tra, điểm thi, điểm trung bình chung và xếp loại kết quả học tập theo Điều 13 – Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7. Nội dung chương trình

7.1.

7.1.1.

 

 

 

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

Kiến thức giáo dục đại cương

Lí luận Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh

+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin I

+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin II

+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội

+ Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục

+ Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

+ Tiếng Việt thực hành

+ Pháp luật đại cương

Ngoại ngữ

Toán-Tin- Khoa học tự nhiên- Công nghệ - Môi trường

+ Tin học

Giáo dục thể chất

Giáo dục quốc phòng

 

15 đvht

3 đvht

5 đvht

4 đvht

3 đvht

10 đvht

2 đvht

2 đvht

3 đvht

3 đvht

10 đvht

3 đvht

3 đvht

3 đvht

135 tiết

7.2.

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

7.2.1.

 

 

 

 

7.2.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2.2

 

 

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5

 

Kiến thức nghiệp vụ chung cho khối ngành

+ Tâm lý học đại cương

+ Giáo dục học đại cương

+ Mỹ thuật

+ Âm nhạc và múa

+ Môi trường và con người

Kiến thức chung của ngành

Nội dung1: Trẻ em gia đình và xã hội

+ Sự phát triển thể chất TE lứa tuổi MN

+ Sự học và phát triển TLTE lứa tuổi MN 1

+ Sự học và phát triển TLTE lứa tuổi MN 2

+ Giáo dục gia đình

+ Nghề giáo viên mầm non

+ Quan sát trong GDMN

+ Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

+ Cơ sở giáo dục văn hóa cho trẻ mầm non

Nội dung 2: GD mầm non và chương trình GDMN

+ Giáo dục học mầm non

+ Giáo dục hòa nhập

+ Chương trình giáo dục mầm non

+ Tổ chức hoạt động vui chơi

+ Tổ chức hoạt động tạo hình

+ Tổ chức hoạt động âm nhạc

+ Phương pháp phát triển ngôn ngữ

+ Phương pháp làm quen với văn học

+ Phương pháp làm quen với toán

+ Phương pháp khám phá khoa học và MTXQ

+ Phương pháp giáo dục thể chất

+ Vệ sinh - Dinh dưỡng

+ Phòng bệnh và đảm bảo an toàn

Nội dung 3: Quản lý giáo dục mầm non

+ Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN

+ Quản lý trong giáo dục mầm non

+ Đánh giá trong giáo dục mầm non

Kiến thức chuyên ngành

(Tự chọn do sinh viên)

Kiến thức ngành 2: Không có

Thực hành, thực tập sư phạm

+ Kiến tập sư phạm

+ Thực hành sư phạm

+ Thực tập sư phạm

+Thực tập tốt nghiệp

Thi tốt nghiệp

+ Kiến thức cơ sở ngành

+ Kiến thức ngành

+ Lí luận chính trị

17 đvht

3 đvht

3 đvht

4 đvht

4 đvht

3 đvht

80 đvht

25 đvht

3 đvht

3 đvht

4 đvht

2 đvht

4 đvht

3 đvht

3 đvht

3 đvht

45 đvht

4 đvht

3 đvht

2 đvht

4 đvht

3 đvht

3 đvht

4 đvht

3 đvht

4 đvht

4 đvht

4 đvht

4 đvht

3 đvht

10 đvht

4 đvht

3 đvht

3 đvht

25 đvht

19 đvht

2 đvht

4 đvht

4 đvht

9 đvht

10 đvht

5 đvht

5 đvht

Môn đk

 

STT

Các học phần

Kí hiệu

KH đào tạo (học kỳ)

1

2

3

4

5

6

 

Kiến thức giáo dục đại cương

 

 

 

 

 

 

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

NLMLN1 - 3

3

 

 

 

 

 

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

NLMLN2 - 5

 

5

 

 

 

 

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐCSVN - 4

 

 

 

 

4

 

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

TTHCM - 3

 

 

 

 

 

3

5

Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục

QLHC - 2

 

 

 

 

 

2

6

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

PP NCKH-2

 

 

2

 

 

 

7

Tiếng Việt thực hành

TVTH – 3

3

 

 

 

 

 

8

Pháp luật đại cương

PLĐC - 3

 

 

 

 

 

3

9

Ngoại ngữ 1

NN1 - 5

5

 

 

 

 

 

10

Ngoại ngữ 2

NN2 - 5

 

5

 

 

 

 

11

Tin học

Tin - 3

3

 

 

 

 

 

12

Giáo dục thể chất

GDTC - 3

x

x

 

 

 

 

13

Giáo dục quốc phòng

GDQP (135)

 

 

x

x

 

 

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức cơ sở ngành

 

 

 

 

 

 

14

Tâm lý học đại cương

TLH - 3

3

 

 

 

 

 

15

Giáo dục học đại cương

GDH - 3

3

 

 

 

 

 

16

Mỹ thuật

MT - 4

4

 

 

 

 

 

17

Âm nhạc và múa

ÂN & M - 4

 

4

 

 

 

 

18

Môi trường và con người

MT & CN - 3

 

 

3

 

 

 

 

Kiến thức ngành

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ em gia đình và xã hội

 

 

 

 

 

 

19

Sự phát triển thể chất trẻ lứa tuổi mầm non

PTTCTE - 3

3

 

 

 

 

 

20

Sự học và phát triển tâm lí trẻ em lứa tuổi mầm non 1

TLTE1 - 3

3

 

 

 

 

 

21

Sự học và phát triển tâm lí trẻ em lứa tuổi mầm non 2

TLTE2 - 4

 

4

 

 

 

 

22

Giáo dục gia đình

GDGĐ - 2

 

 

 

 

2

 

23

Nghề giáo viên mầm non

NGVMN - 4

 

4

 

 

 

 

24

Quan sát trong giáo dục mầm non

QS - 3

 

 

 

 

3

 

25

Cơ sở giáo dục văn hóa cho trẻ MN

CSGDVHMN-3

 

 

3

 

 

 

26

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ MN

GDKNSMN-3

 

 

 

 

3

 

 

Giáo dục mầm non và chương trình giáo dục mầm non

 

 

 

 

 

 

27

Giáo dục học mầm non

GDHMN - 4

 

4

 

 

 

 

28

Giáo dục hoà nhập

GDHN - 3

 

 

 

 

3

 

29

Chương trình giáo dục mầm non

CTGDMN- 2

 

2

 

 

 

 

30

Tổ chức hoạt động vui chơi

TCHĐVC - 4

 

 

4

 

 

 

31

Tổ chức hoạt động tạo hình

TCHĐTH - 3

 

 

3

 

 

 

32

Tổ chức hoạt động âm nhạc

TCHĐÂN - 3

 

 

3

 

 

 

33

Phương pháp phát triển ngôn ngữ

PP PTNN - 4

 

 

4

 

 

 

34

Phương pháp làm quen với văn học

PP LQVH - 3

 

 

3

 

 

 

35

Phương pháp làm quen với toán

PP LQVT - 4

 

 

 

4

 

 

36

Phương pháp khám phá khoa học và môi trường xung quanh

PP MTXQ - 4

 

 

4

 

 

 

37

Phương pháp giáo dục thể chất

PP GDTC – 3

 

 

4

 

 

 

38

Vệ sinh - Dinh dưỡng

VSDD - 3

 

 

4

 

 

 

39

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn

PB&AT - 3

 

 

 

3

 

 

 

Quản lí giáo dục mầm non

 

 

 

 

 

 

 

40

Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non

PT&THCT- 4

 

 

 

 

4

 

41

Quản lý trong giáo dục mầm non

QLGDMN- 3

 

 

 

 

3

 

42

Đánh giá trong giáo dục mầm non

ĐGGDMN- 3

 

 

 

 

3

 

 

Kiến thức chuyên ngành

 

 

 

 

25

 

 

 

Thực hành, thực tập sư phạm

 

 

 

 

 

 

 

43

Kiến tập sư phạm

KTSP – 2

 

2

 

 

 

 

44

Thực hành sư phạm

THSP – 4

 

 

 

4

 

 

45

Thực tập sư phạm

TTSP – 4

 

 

 

 

4

 

46

Thực tập tốt nghiệp

TTTN – 9

 

 

 

 

 

9

Tổng số đvht thực hiện trong mỗi kỳ

 

30

30

37

36

29

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  * Chú thích viết tắt:

8. Kế hoạch giảng dạy

9.Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần

* Khối kiến thức giáo dục đại cương

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 103đvht

Nội dung ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 205đvht

Nội dung ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 04đvht

Nội dung ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh 03đvht

Nội dung ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục 02đvht

Nội dung ban hành theo quyết định số 33/2003/QĐ-BG&ĐT ngày 22/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tác giả: www.tuyensinhtructuyen.edu.vn ; xuất bản: 13/05/2015 05:20
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên