Thông báo khác

Giảng viên sư phạm được đánh giá theo “Chuẩn” như thế nào?

Theo dự thảo Thông tư quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm, sẽ có chu kỳ đánh giá và lộ trình thực hiện từ nay cho đến năm 2021 trở đi.

Theo TS. Ngô Thị Thùy Dương - Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý Giáo dục (Học viện Quản lý Giáo dục), ở Mỹ một số yếu tố trong Chuẩn Hiệu trưởng trường phổ thông là: Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi; Đạo đức và chuẩn mực nghề nghiệp; Bảo đảm sự công bằng và tôn trọng văn hóa. Theo đó, tất cả những việc hiệu trưởng phải làm là để nhà trường phát triển bền vững.

Sứ mệnh, tằm nhìn và giá trị cốt lỗi

Các nhà lãnh đạo trường học hiệu quả phải xây dựng và ban hành một sứ mệnh, chia sẻ tầm nhìn và giá trị cốt lõi gắn với giáo dục chất lượng cao và đạt được sự thành công trong quá trình học tập và sự phát triển của mỗi học sinh. Theo đó, người lãnh đạo hiệu quả phải:

Phát triển một sứ mệnh giáo dục cho trường học để thúc đẩy sự thành công trong quá trình học tập và phát triển của mỗi học sinh.

Phối hợp với các thành viên khác của nhà trường, cộng đồng và sử dụng các dữ liệu có liên quan, phát triển và thúc đẩy một tầm nhìn cho trường học dựa trên cơ sở sự thành công trong học tập và phát triển của mỗi học sinh và trên thực tiễn tổ chức và giảng dạy của trường.

Kết nối và phát triển các giá trị cốt lõi xác định văn hóa của trường và tập trung vào giáo dục lấy học sinh làm trung tâm; kỳ vọng cao và hỗ trợ học sinh; công bằng, toàn diện; có tính mở, sự chăm sóc chu đáo, sự tin tưởng; và liên tục cài tiến.

Xây dựng chiến lược phát triển, thực hiện và đánh giá các hoạt động để đạt được tầm nhìn trường học.

>> {VTV2 SEOUL Sejong Korea}:Giáo viên Montessori

Trẻ ham mê khám phá và giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng các dụng cụ học tập phù hợp nhằm phát triển sự kết hợp, tập trung, yêu cầu và cách tiếp cận học tập một cách độc lập.

– Trẻ học cách hợp tác và thỏa hiệp.

– Trẻ phát triển tất cả các mảng: thính giác, thị giác, vận động từ các dụng cụ học tập thiết kế riêng biệt theo phương pháp giáo dục Montessori kết quả là trẻ có cảm nhận về giác quan một cách tinh tế.

– Trẻ hiểu biết tất cả các khía cạnh của môi trường học tập và văn hóa của mình ở mức độ riêng của mỗi trẻ.

– Trẻ sẽ có mục tiêu để hướng tới và phát triển các kỹ năng để tự đánh giá sự tiến bộ và khả năng của mình.

  • Có cơ sở để đánh giá khả năng đặc biệt của mỗi trẻ (có sự quan sát, ghi nhận sự phát triển từng bước và tài năng của mỗi trẻ)

>> Ngôn ngữ:{VTV2 SEOUL Sejong Korea}: Học Tiếng Hàn Quốc Trên Truyền Hình

Những hoạt động này được tổ chức theo trình tự phát triển tự nhiên của trẻ. Hàng ngày, trẻ được đọc sách, nghe kể chuyện, hát và lắng nghe các bạn khác chia sẻ. Âm vị của các chữ cái được giới thiệu thông qua phương pháp ngữ âm một cách tự nhiên. Các phụ huynh sẽ nhận thấy rằng con mình đang hình thành chữ và từ và bắt đầu đánh vần các từ đơn giản. Sự phát triển từ vựng của trẻ được nhấn mạnh ở tất cả các lĩnh vực bằng cách sử dụng các từ cụ thể để chỉ các đồ vật trong lớp. Khi trẻ 4 ½ tuổi, trẻ bắt đầu ghép các âm với nhau để đọc các từ ngắn và đến 5 tuổi, trẻ sẽ làm cha mẹ ngạc nhiên vì sự ham thích đọc và viết của mình.

Xem xét và điều chỉnh sứ mệnh và tầm nhìn của nhà trường đề có sự thay đổi phù hợp với các kỳ vọng và cơ hội cho trường học, với nhu cầu và hoàn cành của học sinh.

Xây dựng sự hiểu biết chung về sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi trong nhà trường và cộng đồng và cam kết thực hiện.

Xây dựng các mô hình và theo đuổi sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi cùa nhà trường trong tất cả các khía cạnh.

Đạo đức và chuẩn mực nghề nghiệp 5 tiêu chuẩn, 18 tiêu chí, Theo đó, chu kỳ đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm như sau: Giảng viên thực hiện tự đánh giá hàng năm.

Khoa, bộ môn trực thuộc tổng hợp kết quả tự đánh giá hàng năm của giảng viên trong đơn vị, xác nhận kết quả, gửi bộ phận Tổ chức cán bộ, lưu hồ sơ quản lý giảng viên.

Theo chu kỳ 3 năm, khoa, bộ môn trực thuộc tổ chức đánh giá giảng viên dựa trên những kết quả tự đánh giá của giảng viên và minh chứng mà giảng viên có, tổng hợp kết quả, xếp loại giảng viên, chỉ rõ những mặt mạnh và mặt tồn tại của giảng viên trong đơn vị, xây dựng kế hoạch khắc phục, kế hoạch bồi dưỡng của đơn vị. Trình kết quả đánh giá cho Hội đồng đánh giá cấp trường để xem xét, phê duyệt.

Hội động đánh giá của cơ sở đào tạo giáo viên do Hiệu trưởng làm chủ tịch Hội đồng tổ chức họp đánh giá giảng viên 3 năm một lần. Hội đồng họp, thông qua kết quả đánh giá của các đơn vị, xem xét vấn đề xếp loại giảng viên, thảo luận và biểu quyết phê duyệt kết quả đánh giá, trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Các nhà lãnh đạo trường học hiệu quả phải hành động có đạo đức và tuân theo chuẩn mực nghề nghiệp để thúc đẩy sự thành công học tập và sự phát triển của mỗi học sinh. Những việc hiệu trưởng phải làm là:

Hành động có đạo đức và chuyên nghiệp trong các ứng xử cá nhân, các mối quan hệ với những người khác, ra quyết định, quản lý các nguồn lực của trường, và tất cả các khía cạnh về lãnh đạo nhà trường.

Hành động tuân thủ và thúc đẩy các chuẩn mực chuyên nghiệp một cách toàn diện, công bằng, minh bạch, tin tưởng, hợp tác, kiên trì, học hỏi và liên tục cải tiến.

Lãnh đạo với sự xác định giáo dục lấy học sinh làm trung tâm và có trách nhiệm với sự thành công trong học tập và hạnh phúc của mỗi học sinh.

Bảo vệ và phát huy các giá trị về dân chủ, trách nhiệm và tự do cá nhân, bình đẳng, công bằng xã hội, cộng đồng và tính đa dạng.

Lãnh đạo nhà trường với kỹ năng giao tiếp tốt, hiểu biết các vấn đề xã hội, về nền văn hóa và lý lịch của tất cả các giáo viên, nhân viên và học sinh.

Đưa ra các nguyên tắc, các định hướng về đạo đức cho nhà trường và đẩy mạnh cách ứng xử tốt đẹp về mặt đạo đức và nghề nghiệp giữa các giảng viên và nhân viên.

Bảo đảm sự công bằng và tôn trọng văn hóa

Các nhà lãnh đạo trường học hiệu quả phải phấn đấu vì sự bình đẳng về cơ hội giáo dục và thực hiện tôn trọng văn hóa để thúc đẩy thành công học tập và sự phát triển của mỗi học sinh. Cụ thể, người lãnh đạo hiệu quả phải:

Đảm bảo rằng mỗi học sinh được đối xử công bằng, tôn trọng và với một sự hiểu biết về văn hóa và bối cảnh của mỗi học sinh.

Công nhận, tôn trọng và quan tâm đến sự đa dạng, văn hóa và điểm mạnh của mỗi học sinh được coi như là tài sản phục vụ giảng dạy và học tập.

Đảm bảo rằng mỗi học sinh đều được tiếp cận công bằng trong học tập với các giáo viên có trình độ, với các cơ hội học tập, các hỗ trợ học tập và vấn đề xã hội và các nguồn lực khác cần thiết cho sự thành công.

Xây dựng các chính sách với học sinh, quy định hành vi của học sinh một cách tích cực, công bằng, và không thiên vị.

Biết xử lý và làm thay đổi những thành kiến của học sinh, tình trạng thâm hụt ngân sách trong nhà trường, kết quả thấp gắn với các yếu tố về chủng tộc, giai cấp, văn hóa và ngôn ngữ, giới tính và khuynh hướng tình dục, tình trạng đặc biệt hay khuyết tật.

Thúc đẩy ý thức chuẩn bị sớm của học sinh để bước vào cuộc sống tự tin và có thể đóng góp vào các bối cảnh văn hóa đa dạng của một xã hội toàn cầu.

Hoạt động với sự tôn trọng văn hóa trong các mối quan hệ tương tác, trong quá trình ra quyết định và thực hiện.

Biết giải quyết các vấn đề về công bằng và đáp ứng văn hóa trong tất cả các khía cạnh của lãnh đạo.

Về lộ trình thực hiện Chuẩn: Giai đoạn 2018 – 2020: Sử dụng kết quả đánh giá hằng năm để xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cho giảng viên.

Giai đoạn từ 2021 trở đi: Ngoài việc sử dụng kết quả đánh giá hằng năm để xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cho giảng viên, kết quả đánh giá theo chuẩn sẽ được sử dụng để thực hiện cả trong việc tuyển dụng, điều động, luân chuyển giảng viên.

Minh Phong

Tác giả: caodangsuphamhanoi.com ; xuất bản: 27/02/2018 03:13
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên