Hỗ trợ, giải đáp

Đại học Thủ đô Hà Nội: Đổi mới giáo dục đại học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô

Là trường Đại học của Hà Nội, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội luôn xác định rõ trách nhiệm của mình với công cuộc xây dựng, phát triển của Thủ đô. Thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục đại học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ các nhiều giải pháp.

Hanoi Metropolitan University( Đại học Thủ đô Hà Nội).Thực hiện tự chủ và trách nhiệm trong quản lý, điều hành nhà trường, Trường Đại học Hà Nội đã xây dựng thể chế đảm bảo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội. Theo đó, Trường đã xây dựng hệ thống các quy tắc ra quyết định hoặc giải quyết vấn đề một cách dân chủ có tập trung, xoay quanh tiêu chí: hiệu quả (chất lượng + hiệu suất + phù hợp bối cảnh) nhằm hạn chế rủi ro khi giải quyết vấn đề hoặc ra quyết định quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường. Văn hóa phục vụ, văn hóa tự hoàn thiện được xác định là nội dung chính trong việc xây dựng văn hóa tổ chức của Nhà trường nhằm phát huy và khai thác triệt để nội lực, tạo thương hiệu Trường để phát triển bền vững.
Tuyển sinh Liên thông Hanoi Metropolitan University( Đại học Thủ đô Hà Nội).Là một trường đại học non trẻ so với nhiều trường đại học khác, nên Nhà trường rất quan tâm đến tổ chức hoạt động công chúng (PR) làm nền tảng để nâng cao chất lượng và trách nhiệm xã hội của mình. Thông qua hoạt động công chúng, nhà trường biết rõ mình đã thực hiện trách nhiệm xã hội đến đâu và cần cải tiến và nâng cao trách nhiệm xã hội của mình như thế nào. Ngoài ra, hoạt động công chúng còn hứa hẹn mang lại nguồn lực (các tài trợ, học bổng, hỗ trợ đào tạo...) cho nhà trường.
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội luôn xác định công tác người học là một trong những biểu hiện trách nhiệm xã hội cao nhất của một nhà trường. Công tác người học là đảm bảo đầy đủ và có chất lượng các điều kiện và giải pháp học tập, rèn luyện cho người học. Bên cạnh đó, Trường còn xây dựng hệ thống quản lý thông minh, lấy công nghệ thông tin làm nền tảng, lấy văn hóa phục vụ, văn hóa tự hoàn thiện làm môi trường trong quản lý, điều hành hoạt động của Nhà trường. Hệ thống quản lý ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo và cho phép lãnh đạo nhà trường có thông tin chính xác, toàn diện để ra quyết định quản lý hiệu quả, kiểm soát được thông tin chặt chẽ hơn, duy trì quan hệ giữa nhà trường với cộng đồng, xã hội và với các đối tác nước ngoài.
News – Hanoi Metropolitan University - Đại học Thủ đô Hà Nội Thứ hai, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã thiết kế cơ cấu ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu về nhân lực chất lượng cao của Thủ đô. Các ngành nghề đào tạo và lộ trình phát triển các ngành nghề đào tạo của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội hướng đến đáp ứng nhu cầu về nhân lực chất lượng cao của Thủ đô. Theo đó, cơ cấu ngành nghề đào tạo được thiết kế dựa trên những cơ sở sau: Đặc trưng của nhân lực theo yêu cầu phát triển của hệ thống kinh tế - xã hội Thủ đô và Năng lực cung ứng nhân lực của các cơ sở giáo dục đại học hiện có trên đại bàn Hà Nội. Từ hai phương diện nêu trên, cho phép Nhà trường xác định thứ tự ưu tiên trong thiết kế cơ cấu ngành nghề cũng như các cấp trình độ đào tạo của trường. thực sự bám sát yêu cầu và nhu cầu về nhân lực của Thủ đô.Chuyển đổi mọi ngành sang Văn bằng 2 Mầm non - Tiểu học
Events & Activities – Hanoi Metropolitan University Thứ ba, nhà trường tiếp tục khai thác thế mạnh về đào tạo giáo viên của Nhà trường, đổi mới đào tạo giáo viên, nâng cao chất lượng hệ đào tạo giáo viên chất lượng cao cho Thủ đô. Đào tạo giáo viên được xác định là lĩnh vực đào tạo chính trong những năm đầu của lộ trình xây dựng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Đặc biệt, trong giai đoạn tới đây, các khoa sư phạm sẽ phải có sự thay đổi căn bản. Việc đổi mới các khoa sư phạm không thuần túy vì mục đích tự thân, mà chủ yếu là để bồi dưỡng nhận thức, phẩm chất và năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của Thủ đô thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa sau năm 2015.
Văn bằng 2 trung cấp tiểu học Sư phạm Hà Nội.Việc đổi mới các khoa sư phạm phải được tiến hành trước một bước so với đổi mới giáo dục phổ thông trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, Nhà trường đã thống nhất nhiệm vụ ưu tiên của các năm tới về đào tạo giáo viên. Trong đó một số quan hệ lớn trong chỉ đạo hoạt động đào tạo sẽ là: Giữa đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học thì sẽ chú trọng đại học để bắt nhịp với xu thế đại học hóa đào tạo giáo viên đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 8; giữa đào tạo chính quy và phi chính quy thì ưu tiên đào tạo chính quy; giữa đào tạo mới và đào tạo lại thì chú trọng đào tạo lại; giữa đào tạo và bồi dưỡng thì chú trọng bồi dưỡng; giữa đào tạo đại trà và đào tạo chất lượng cao thì chú trọng đào tạo chất lượng cao. Khi mà hệ thống giáo dục phổ thông của Hà Nội đã hình thành hệ thống giáo dục chất lượng cao thì Trường Đại học Thủ đô Hà Nội phải là nơi cung ứng đội ngũ giáo viên chất lượng cao cho hệ thống giáo dục này.
Đại Học Thủ Đô Hà Nội - Ha Noi Metropolitan University.Thứ tư, xác định Hà Nội hóa và quốc tế hóa đồng bộ các thành tố quá trình đào tạo của Nhà trường. Với vai trò là trường đại học trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội xác định: Phần lớn sản phẩm đào tạo của Trường đã và sẽ là những công dân của Thủ đô, sống và làm việc vì sự phát triển của Thủ đô. Vì thế, văn hóa và bản sắc của Hà Nội phải in đậm dấu ấn trong quá trình đào tạo của Nhà trường.Văn bằng 2 trung cấp tiểu học Sư phạm Hà nội Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu về chuẩn hóa trong đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Nhà trường đã thiết kế các thành tố của quá trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, có tính đến những đặc điểm, điều kiện cụ thể của Hà Nội và Nhà trường. Ngoài việc quốc tế hóa chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở học liệu, quản lý đào tạo và hiện đại hoá cơ sở vật chất từng bước tiếp cận trình độ quốc tế, Nhà trường tập trung vào các nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng tuyển sinh là một yếu tố quan trọng trong đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo của một số ngành, chuyên ngành đào tạo mà Nhà trường ưu tiên đầu tư phát triển.
Ngoài ra, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội còn chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, từng bước tiếp cận chuẩn quốc tế. Với việc thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục đại học, bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, không ngừng khẳng định vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng, phát triển của Thủ đô và đất nước.

Tác giả: tuyensinhdaihoc.edu.vn ; xuất bản: 24/01/2016 10:29
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên