Khung chương trình chuyên ngành Giáo dục Tiểu học Khung chương trình chuyên ngành Giáo dục Tiểu học (26/03/2021)

Khung chương trình chuyên ngành Giáo dục Tiểu học,Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và...

Xét tuyển Cao đẳng Sư phạm Tiểu học – Đại học sư phạm tại Hà Nội Xét tuyển Cao đẳng Sư phạm Tiểu học – Đại học sư phạm tại Hà Nội (15/02/2021)

Liên thông Cao đẳng Sư phạm Tiểu học – Đại học sư phạm tại Hà Nội Ngành nhận hồ sơ: Sư phạm giáo dục mầm non,Sư phạm giáo dục tiểu học, Sư phạm Toán, Sư phạm Vật Lý, Sư phạm Ngữ Văn, Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm Địa lý

(Primary Education) Ngành Giáo dục Tiểu học  – Danh hiệu Cử nhân (Primary Education) Ngành Giáo dục Tiểu học – Danh hiệu Cử nhân (08/09/2015)

(Primary Education) Ngành Giáo dục Tiểu học – Danh hiệu Cử nhân,Khoa còn có nhiệm vụ đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ Cao đẳng, Đại học, bồi dưỡng chuẩn hóa và bồi dưỡng thường xuyên cho giảng viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở,...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên