Chương trình Khung bồi dưỡng CBQL trường Mầm non Chương trình Khung bồi dưỡng CBQL trường Mầm non (05/05/2015)

Chương trình Khung bồi dưỡng CBQL trường Mầm non Mục tiêu của chương trình nhằm bồi dưỡng, phát triển kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý trường mầm non, phát triển năng lực của CBQL về lãnh đạo và quản lý trường mầm non trong môi trường có nhiều thay đổi,...

Khung chương trình chuyên ngành Giáo dục Đặc Biệt Khung chương trình chuyên ngành Giáo dục Đặc Biệt (22/04/2015)

Khung chương trình chuyên ngành Giáo dục Đặc Biệt Ban hành kèm theo Quyết định số 10 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 03. năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;Căn cứ Nghị định số 178//2007/NĐ-CP ngày 03 tháng...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên